ประกาศผลการเรียน2/59 (ทุกระดับชั้น)

ฝ่ายวิชาการ

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ม.1/1   ชุดที่ 1 

ม.1/2   ชุดที่ 1 

ม.2/1   ชุดที่ 1   ชุดที่ 2

ม.4/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 

ม.4/2  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2

ม.4/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 

ม.4/4  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 

ม.5/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 

ม.5/2   ชุดที่ 1   

ม.5/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 

ม.5/4  ชุดที่ 1   

 

ม.3/1  ชุด 1  ชุด 2

ม.6/1 ชุด 1   ชุด 2

ม.6/2  ชุด 1  ชุด 2

ม.6/3  ชุด 1

Weblink