เกี่ยวกับเรา

m1       m3

img02       m7

 

                วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป หนึ่งในสิบสองแห่งทั่วประเทศ โดยการจัดตั้ง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา (ปัจจุบัน กองศิลปศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์) กรมศิลปากร เปิดทำการ สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นจนถึงระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติระยะ 4-5 ในด้านการศึกษาที่จะต้องพัฒนาและ ขยายการศึกษาด้านนาฏศิลป์และ ดุริยางค์ไทยไปสู่ส่วนภูมิภาคให้เพียง พอ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปิดดำเนินการได้ในปีการศึกษา2525 กรมศิลปากรอนุมัติ เงิน 6,000,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 18 ห้องเรียนจำนวน 1 หลังในเนื้อที่ของราชพัสดุแปลงที่14633 บริเวณสนามบินเก่ากองทัพบก ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเนื้อที่ 50 ไร่

เว็บลิงค์