คณาจารย์และบุคลากร

                         persernal

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อำนวยการ
2
นางสุคนธา จันโทมุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3
นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
4
นายพงศพล กาญจันดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5
นางสาวอัมพร ยะวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
6
นางยุพดี จันทร์คง หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
7
นางดารณี จันทมิไชย หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์
8
นายพฤกษา โพธิพร หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
9
นายโสภณ ศิวบวรวัฒนา ครู คศ.3
10
นายเชาวลิษ ทองคำ ครู คศ.3
11
นางวิมลพรรณ สุขเกษม ครู คศ.3
12
นางจันทร์พลอย เดชภิมล ครู คศ.3
13
นางจุฑาภรณ์ สุวรรณราช ครู คศ.3
14
นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา ครู คศ.3
15
นางสมใจ ปาณะวงค์ ครู คศ.3
นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์ ครู คศ.3
17
นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว ครู คศ.3
18
นางสาวนงนุช ทฤษฏี ครู คศ.2
19
นางภัสรา จันโทมุข ครู คศ.2
20
นางจุฑาพร เอี่ยมกำแพง ครู คศ.2
21
นายวัลลภ สุวรรณรูป ครู คศ.2
22
นางวาสนา ซึ่งรัมย์ ครู คศ.2
23
นายเรืองชัย นากลาง ครู คศ.2
24
นายบุญมี โทนุการ ครู คศ.2
25
นายภัควัตน์ ภูอาจ ครู คศ.2
26
นายวันโชค ชวดชัง ครู คศ.2
27
นางบุปผา ชวดชัง ครู คศ.2
28
ว่าที่ ร้อยตรีสังวรณ์ คลังบุญครอง ครู คศ.2
29
นางศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ ครู คศ.2
30
นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครู คศ.2
31
นายกิตติศักดิ์ สินธุโคตร ครู คศ.2
32
จอ.สุรศักดิ์ ปะวภูสะโก ครู คศ.2
33
นางสาววิชา สุระเสียง ครู คศ.2
34
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ครู คศ.2
35
นายอนันตชัย ไชยศรีหา ครู คศ.2
36
นางสุพรรณี ดงประถา ครู คศ.2
37
นางมนทกานติ์ ประสานฉ่ำ ครู คศ.2
38
นายเชิดชัย ไพรพฤกษ์ ครู คศ.2
39
นางพิไลวรรณ ยะวรรณ ครู คศ.2
40
นายชนาญวัต ไชยศิริ ครู คศ.2
41
นางเทียนทอง บุษบงค์ ครู คศ.2
42
นางศิริรัตน์ ไชยศิวามงคล ครู คศ.2
43
นายกิตติยา ทาธิสา ครู คศ.2
44
นายธราดล ชัยเดชโกสิน ครู คศ.2
45
ว่าที่ ร้อยตรีลิ่วเมฆา อุ่นฤทธิ์ ครู คศ.2
46
นายสหชาติ ศรีสร้างคอม ครู คศ.2
47
นายสมมาศ วงษ์อินทร์ ครู คศ.2
48
นายธีรภัทร พูลทอง ครู คศ.2
49
นางสาววัฒนิกา บุญยวง ครู คศ.2
50
นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ ครู คศ.1
51
นางสาวณิดา ตรีศรี ครู คศ.1
52
นายชนิตนันท์ ไชยสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
53
นายอนุสรณ์ วรรณะ ครูผู้ช่วย
54
นายพันเนตร ยิ้มแสง ครูผู้ช่วย
55 ว่าที่ รต.ธนาเดช ชาญประไพร ครูผู้ช่วย
56 นางกาญจนา สนสุนัน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
57 นางสาวบุผาประพาภรณ์ อุพลเถียร เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
58 นางรุ่งนภา บุญจันศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
 
พนักงานราชการ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1 นางกชกร สืบสิงห์ ครูดนตรีไทย
2 นายไกรสร เหล่าจูม ครูพลานามัย
3 นายธัญพิสิษฐ์ อรุณปรีด์ ครูดนตรีสากล
4 นายฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร ครูเครื่องหนัง
5 นายอังกูร ไชยสิทธิ์ ครูดนตรีพื้นบ้าน
6 นางเพ็ญพิศ ภูก้านก่อง นักวิชาการพัสดุ
7 นางสาวสุวลักษณ์ สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางสาวบัวผัน ภูษาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                                                                  
                                                         ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1 นางอังศุมาลิน ทาธิสา ครูการแสดงพื้นเมือง
2 นายธิวากร กิ่งกนก ครูดนตรีสากล
3 น.ส.ทิพย์จิรา ภูสีเงิน ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน
4 น.ส.เอ็มไพร รัตน์วิสัย ครูสอนสังคม
5 นายสุริยันต์ ถิ่นรัศมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
6 นางบัวลี ภูธรรมมะ คนงาน
7 นายสุพี ภูผาพลอย คนงาน
8 นายดิถี เหลาแตว คนงาน
9 นายปัติตะชัย ศรีแฉงฉ่ำ คนงาน
10 นางเทียน พลเมือง คนงาน
11 นายศักดิ์ชาย นันทวงษ์ คนงาน
12 นายวิจิตร สุภารี ยาม

                                                             
                                                         ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1

นายจันที

ไผ่แผ้ว

นักการภารโรง

2

นายมณเฑียร

ถิตย์กุล

คนงาน

3

นายเกรียงศักดิ์

พนักงานขับรถ

4

นายชัยยา

พนักงานขับรถ

เว็บลิงค์