• ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คำชี้แจง    การประกาศนี้เป็นการประกาศเฉพาะรายวิชา  ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการประเมินคุณลักษณะ และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน จะแจ้งในใบรายงานผลการเรียนประจำตัว ซึ่งจะแจกให้ผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ในวัน เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559  และสามารถดูผลการเรียนได้ที่บอร์ดงานทะเบียนวัดผล อาคาร 1 ผลการเรียน คลิ๊กตามระดับชั้น ดังนี้    ม.1/1     ม.1/2     ม.2/1.p1     ม.2/1.p2    ม.3/1.p1    ม.3/1.p2   ม.

  • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี 1/2559 สาขานาฏศิลป์ไทย    ปี 1-2   สาขานาฏศิลป์ไทย ปี 3-4 สาขาดนตรีไทย ปี 1-2 สาขาดนตรีไทย ปี 3-4 สาขาคีตศิลป์ไทย ปี 3-4 สาขาการแสดงพื้นบ้าน ปี 1-2 สาขาการแสดงพื้นบ้าน ปี 3-4 สาขาดนตรีพื้นบ้าน ปี 1-2 สาขาดนตรีพื้นบ้าน ปี 3-4

เว็บลิงค์