ติดต่อสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี
199/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78 Fax.02-482-2170
เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า) 02-224-4704 ,02-224-1408,02-225-2105
Fax. 02-224-1359

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สำนักงานอธิการบดี กดเบอร์โทรศัพท์หลัก ต่อ 709,706,710
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ต่อ 409
- รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อ 407
- รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ต่อ 406
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ต่อ 404
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ต่อ 402
- ผู้ช่วยอธิการบดี นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง ต่อ 410
- ผู้ช่วยอธิการบดี นายบำรุง พาทยกุล ต่อ 120
- ผู้ช่วยอธิการบดี นายชนัย วรรณลี ต่อ 120
- ฝ่ายแผนและงบประมาณ ต่อ 426 (FAX) 02-224-1391
- ฝ่ายธุรการ ต่อ 413 (FAX) 02-224-1359
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 412 (FAX) 02-224-1359
- ฝ่ายการเงิน ต่อ 418 (FAX) 02-224-5851
- ฝ่ายพัสดุ ต่อ 421 (FAX) 02-224-5851
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ต่อ 403 (FAX) 02-221-8257
- ฝ่ายทะเบียน ต่อ 408,410
- งานเงินกู้ยืมนักศึกษา ต่อ 812 (FAX) 02-222-1727
- ฝ่ายอาคารสถานที่ ต่อ 502
- ฝ่ายนิติกร ต่อ 424
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต่อ 412
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-224-4704 ต่อ 209 และ 02-482-2179 ต่อ 316
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 709, 416
- งาน ก.พ.ร. ต่อ 429
- งานประกันคุณภาพ ต่อ 429
- งานตรวจสอบภายใน ต่อ 201
- งานวิจัย ต่อ 429
- โรงละคร-หอศิลป์ วังหน้า ต่อ 101,121,122
- ฝ่ายช่างเทคนิค ต่อ 209
- คณะศิลปศึกษา 02-224-1372 ต่อ 214 (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 02-225-0197 ต่อ 606 (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปวิจิตร 02-4822187,02-4822186 (FAX) 02-4822188
- บัณฑิตศึกษา ต่อ 120,420
- ศูนย์รักศิลป์ ต่อ 414
- สภาสถาบัน ต่อ 403

เว็บลิงค์