• ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 12 ปี จากจุดกำเนิด เป็นสถาบันการศึกษาต่ำกว่าปริญญา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีเนื้อที่ 37 ไร่ สภาพของดินเดิมเป็นสวนยางพาราซึ่งมีรูปร่างยาวลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 650 เมตร พื้นที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ สูงและค่อยๆลาดต่ำลงไปจนสุดปลายที่ของสถานศึกษา ในปี 2538 – 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำนวน 12 ห้องเรียน และได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ม

  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  • วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

  • อยู่ระหว่างดำเนินการ

เว็บลิงค์