ผู้บริหารสถาบันฯ

นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางกัญญา ทองมั่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ

นางกัญจภัสร สุทธิประภา

รองอธิการบดี

นายชนัย วรรณะลี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายโพธิพันธ์ พานิช

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี 3 คณะ

ผศ.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

คณบดีคณะศิลปศึกษา

นายเด่น หวานจริง

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

 กาฬสินธุ์

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

 ร้อยเอ็ด

นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

อ่างทอง

เว็บลิงค์