กรรมการสภาสถาบันฯ

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาคณะกรรมการอุดมศึกษา

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เว็บลิงค์