คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
…………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เว็บลิงค์