ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับค่าเล่าเรียน ครั้งที่ 1 และ 2

  • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • สบศ.ยกระดับภาษาอังกฤษ English into the world of English วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 18-20 ธันวาคม 2560 ณ คลองทราย รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 18 ธันวาคม 2560 นางสาวหฤทัย นัยโมกข์ รองฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการย่อยที่ 13 English into the world of English วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส

  • โครงการย่อยที่ 1 English into the world of English วิทยาลัยนาฏศิลป 18-20 ธันวาคม 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ------------------------------------------------------------------------------------ 8 ธันวาคม 2560 นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการย่อยที่ 1 English into the world of English วิทยาลัยนาฏศิลป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย นายบำรุง พาทยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพ

  • อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กิจกรรมครั้งที่ 3----------------------------------------------------------- วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และครู 4.0 ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา (ภาษาไทย,สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี) กล่าวรายงานโดย ดร.ป

  • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งอื่นดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

  • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง การประกวด “ปลุกจิตสานึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม”ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะจัดประกวด “ปลุกจิตสานึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริต โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยเป็นสื่อกลางดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่

  • พัฒนาศักยภาพครู สบศ.มุ่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning 7 ธันวาคม 2560 เข้าสู่วันที่ 2 ของการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และครู 4.0 ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา(ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Active Learning กับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ความเป็น Thailand 4.0 ยกระดับคะแนนO-NET, PISA เป็นรูปธรรม” เน้นว่า การศึกษา

  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningและครูไทยแลนด์ 4.0” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา (ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา(ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึ

เว็บลิงค์