ข่าวกิจกรรม

  •                         ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา งานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรม สู่อ้อมกอด พระพิฆเนศ พี่น้องเชื่อมสายใย สายสัมพันธ์ชาวเขียว ขาว โดยมี ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาท ในด้านการเรียน การใช้ชีวิตกับเพื่อนๆพี่และการอยู่ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ให้ดำรงค์ตนด้วยความดี ขยัน หมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ รักขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมในความเป็นนาฏศิลป์พร้อมด้วย นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะครู ร่วมในพิธีซึ่งม

  •                                        ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้ติดตามความกา้วหน้าด้านงานวิจัย ในหัวข้อเรื่องการสร้างระเบียบวินัยในการเข้าแถว ของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬ สินธุ์ โดยมีนายพงศพล กาญจันดา รองผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน และงานสภานักเรียน ได้ส่งตัวแทนเยาวชนในแต่ละชั้นเรียนได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเข้าแถวในตอนเช้า ซึ่ง ในปัจจุบันนี้นักเรียนได้ให้ความร่วมมือและดำเนินไปได้ด้วยดี(ฝ่ายกิจการนักเรี

เว็บลิงค์