bannerinside_cdalb

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

admit60 1

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

๑. ประเภทโควต้า  วิทยาลัยจะรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

ดนตรี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตภาคกลางตอนบน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                   - นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียนวัดผล  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/ ที่ “รับสมัครระดับขั้นพื้นฐาน (ม.๑-ม.๖)”หรือทางไปรษณีย์ (ภายในวันที่๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์) โดยส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมชำระเงินค่าสมัครในวันสอบคัดเลือก

                   - วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือ ทางเว็บไซต์ http://cdalb.bpi.ac.th

                   - วิทยาลัยฯ ทำการคัดเลือกโดยทดสอบปฏิบัติตามสาขา ประกาศผลสอบ และมอบตัว ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการมอบตัวมาด้วย และนักเรียนที่ประสงค์จะพักหอพักของวิทยาลัยฯ     ต้องจองหอพักพร้อมชำระเงิน)

                    ๒ ประเภททั่วไป วิทยาลัยฯจะรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ นักเรียนต้องมีศิลปะนิสัยด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

                    -  ต้องสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/ ที่ “รับสมัครระดับขั้นพื้นฐาน (ม.๑-ม.๖)” โดยส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมชำระเงินค่าสมัครในวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                   -  สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และทำการมอบตัว ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

                     ๑. สอบข้อเขียนในรายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

                     ๒. สอบปฏิบัติตามสาขา

                     ๓. วิทยาลัยฯ จะรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จองหอพัก และชำระเงิน

                     ๔. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารในการมอบตัวให้เรียบร้อย

18 พฤศจิกายน 2559

เว็บลิงค์